Издаване на шофьорска книжка

Свидетелство за управление на моторни превозни средства /шофьорска книжка/ се издава от органите на МВР на лице, завършило основно образование, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория, преминало е обучение за водач на МПС /шофьорски курс/ и за оказване на първа долекарска помощ и е успешно издържало изпит за водач на моторно превозно средство.

Първоначалното издаване на шофьорска книжка се извършва въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес на заявителя следните документи:
1. заявление по образец;
2. лична карта;
3. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;
4. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП за водачи от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);
5. документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС;
6. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;
7. копие от документ за завършено най-малко основно образование;
8. документ за платена държавна такса.

 

При подаване на заявлението длъжностно лице заснема чрез цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

Издаденото свидетелство за управление на МПС /шофьорска книжка/ се получава от звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР лично от заявителя или от упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, копие от което се прилага към заявлението.

Срок за издаване

1. При обикновена услуга – Свидетелството за управление на МПС се издава в срок от 30 дни от приемане на заявлението;
2. При бърза услуга – до 10 дни.

Срок на валидност

Свидетелството за управление на МПС се издава със срок на валидност – 10 години, а на лица с физически недостатъци – до 5 години. За начална дата на срока на валидност се счита датата на издаването му.

 

Подмяна на свидетелство за управление на МПС

Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство /шофьорска книжка/ се извършва при изтичане срока на валидност, при подмяна на стар образец с нов и при промяна в данните на водача (чл.151, ал.9 от ЗДвП).
За подмяна на свидетелство за управление на МПС лицето представя в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя следните документи:
1. заявление по образец;
2. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;
3. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;
4. старото свидетелство за управление на МПС (след проверка на данните се връща на водача до изготвяне на новото свидетелство);
5. документ за платена държавна такса.

 

Издаване на свидетелството за управление на МПС поради възстановяване на правоспособност, загубена след отнемане на всички контролни точки

Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи (чл.157, ал.4 от ЗДвП).
Лице, което е загубило правоспособност да управлява моторно превозно средство по реда на чл.157, ал.4 от ЗДвП, след като е върнало свидетелството си за управление /шофьорска книжка/, има право отново да бъде допуснато до изпит пред съответните органи за придобиване на такава правоспособност, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. При кандидатстване за придобиване на правоспособност за категория, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността (чл.157, ал.5 от ЗДвП).

При възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя следните документи:
1. заявление по образец;
2. лична карта;
3. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;
4. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП /чл.152, ал.1, т.2, б. “а” от ЗДвП за водачи, които са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки /;
5. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;
6. копие от документ за завършено най-малко основно образование.
7. документ за платена държавна такса;

Българското свидетелство за управление на моторно превозно средство е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство. Служи също и като идентификационен документ за самоличност на територията на Република България, когато лицето не може да представи друг документ за самоличност, тъй като свидетелството за управление на МПС е един от трите основни документа за самоличност на територията на страната, заедно с личната карта и паспорта.

Всяко лице, което управлява МПС носи административнонаказателна отговорност, ако не притежава свидетелство за управлениена МПС /шофьорска книжка/.